top of page

ÖLÇEK MADDELERİNİN TERCÜME EDİLMESİ

Hazır ölçek maddeleri mümkün olduğunca çok ve yabancı dil ile birlikte ölçeğin uyarlanacağı dile de hakim kimseler tarafından tercüme edilir.

TERCÜMELER ARASINDAKİ FARKLAR İNCELENİR

Farklı tercümeler arasındaki farklar incelenip, hangilerinin kullanılacağına karar verilir. Burada yabancı dil ile birlikte madde yapısı yani alan bilgisi de önemli olduğundan araştırmacı ölçeğin ölçüm yapacağı alanda uzman ve yabancı dil bilen kimseler ile çalışabilir. 

TERCÜMELER ÖLÇEK FORMU TEST EDİLİR.

Bir önceki aşamada elde edilen form daha geniş ve yabancı dil bilen bir gruba onaylatılır. Her maddenin çevirisi ve varsa alternatif çevirilerine puan vermeleri istenir.

MADDELERİ DEĞERLENDİRMEK

Maddeler evreni temsil yeteneğine sahip bir örnekleme uygulanarak veriler elde edilir. Madde toplam korelasyonları, madde ortalamaları, madde varyansları, KMO örnekleme yeterliliği ölçütü, Barlett küreselik testleri,  faktör analizleri ve alpha iç tutarlılık katsayıları incelenir.

NİHAİ ÖLÇEĞİN ÖRNEKLEME UYGULANMASI

Bu aşamada önceki aşamalarda elde edilen ölçek farklı bir örnekleme uygulanarak maddelerin geçerlilik ve güvenirlilik durumları teyit edilir.

bottom of page