top of page
Grafikleri Analiz Etmek

Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla çeşitli normallik testlerinden yararlanmak mümkündür. Bu testler arasında en bilinenleri Ki-Kare, Kolmogorow-Smirnov, Lilliefors ve Shapiro – Wilk normallik testleridir. Sözkonusu testlerde hipotezi ile verilerin normal dağılımlı bir anakütleden geldiği ifade edilirken, hipotezi ile anakütlenin dağılımının normale uymadığı ileri sürülmektedir.

Adım 1

Analyze – Descriptive statistics – Explore süreci takip edilir.

Açılan pencerede, normallik sınamasına tabi tutulacak değişken/ler “Dependent List” hücresine aktarılır. Ardından aşağıdaki resimde kırmızı daire içinde gösterilen “Plots” menüsü açılır.

Adım 3

Açılan Plots penceresinde, aşağıdaki resimde kırmızı daire içinde gösterilen “Normality Plots wirh tests” seçeneği işaretlenir. “Continue” seçeneği ile bir önceki pencereye dönülür ve “OK” komutu ile işlem gerçekleştirlir.

Adım 4

Oluşan “Output” dosyası bir dizi tablo ve grafik sunacaktır. Bunlar arasından aşağıda örneği verilen “Test of Normality” isimli tablonun sağ sütunu Shapiro Wilk değerini sunar.

Adım 2

bottom of page