top of page

İstatistiksel analiz sürecimizde parametrik testler denildiğinde hangi testleri düşünmemiz gerekir? Örnek olarak en sık kullandığımız şu testleri gösterebiliriz:

  • T-testleri

  • Varyans analizi (ANOVA)

  • Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA)

  • Tekrarlı ölçüm analizi

  • Kovaryans analizi (ANCOVA)

  • Pearson korelasyon anlamlılık testleri

  • Normal lineer regresyon analizi

Söz konusu örnek testlerin hepsinde sayısal değişkenler üzerinden çalışıyoruz. Kategorik değişkenleri kullandığımızda ise verilerimizin normal dağılıma uygunluğuna bakmayız.

Örneğin; ki-kare testi için parametrik olup olmadığını sorgulamayız. Çünkü ki-kare testinde sayısal olmayan, kategorik değişkenler ile analiz gerçekleştiriyoruz.

Dolayısı ile t-testi, ANOVA, ANCOVA gibi teknikleri kullanıyorsak, normallik varsayımının sağlanmış olduğunu garanti etmemiz gerekiyor.

Hisse senetleri
bottom of page