top of page

SPSS NEDİR?

SPSS, sosyal bilimcilerin kullanımı amacıyla hazırlanmış bir istatistik programıdır. Programın adı Statistical Package for the Social Sciences kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Türkçe anlamı Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi’dir.

 

SPSS, görünüm bakımından Excel’e çok benzemektedir. Ancak, Excel ile yapılamayan bazı analizlere sahip olduğundan dolayı bilimsel çalışmalarda yoğun bir biçimde kullanılmaktadır ve oldukça popülerdir.

 

Akademik çalışmalarda SPSS çoğunlukla anket içeren çalışmalarda katılımcıların demografik özelliklerinin tanımlanması, frekans ve yüzde hesaplamaları, güvenirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizlerinde kullanılmaktadır.

       Örneğin;

  • Araştırmada kullanılan anketin güvenirlik katsayısının bulunması (Cronbach alpha gibi),

  • Faktör analizinin yapılması,

  • Katılımcıların cinsiyet, mezun olunan okul, medeni hal gibi değişkenlere göre sayılarının ve oranlarının bulunması,

  • Bunların tablo, grafik, çan eğrisi vb. ile gösterilmesi,

  • İki veri arasında korelasyon yani ilişki olup olmadığının tespiti (pearson r gibi),

  • Regresyon eşitliğinin bulunması,

  • Herhangi bir verinin kadın ve erkekler arasında veya bitirilen okula göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti (t-testi, ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Ki-kare gibi testler), gibi analizlerde SPSS’ten faydalanılmaktadır.

bottom of page